RSS RSS
रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Digital India उपक्रमामध्‍ये उल्‍लेखनीय कामगिरी केल्‍याबद्दल, भारत सरकारकडून, रायगड जिल्‍हयाला विशेष सन्‍मानित करण्‍यात आले.
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
--> Digital Locker
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!   Valid CSS!

Aaple sarkar   goidirectory   districts
संपर्क साधा / अभिप्राय द्या :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र )
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118, 222097
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
email ई मेल द्वारे : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
Fax फॅक्स द्वारे : 02141-227451

संपर्क : संकेतस्थळ - वेब माहिती व्यवस्थापक (WIM)
श्री. किरण पानबुडे
निवासी उप-जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हा दंडाधिकारी , रायगड
दूरध्वनी क्र. : 02141-222081


संकेतस्थळ रचना व निर्मिती

राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगडसंकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या : ०१-०१-२०१५ पासुन
         ताज्या घडामोडी
a जिल्हाधिकारी कार्यालय व निवासस्थान इमारत/ परीसर स्वच्छतेच्याकामांसाठी मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून ई-निविदा पध्दतीने वार्षिक निविदा मागणेबाबतचे शुध्दीपत्र

aस्वच्छता फेर निविदा ​ - जिल्हाधिकारी कार्यालय व निवासस्थान इमारत/ परीसर स्वच्छतेच्याकामांसाठी मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून ई-निविदा पध्दतीने वार्षिक निविदा मागवित आहोत. अंतिम दिनांक 21/10/2016

aमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बह्यस्थ मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत-फेर इ-निविदा ​

a रायगड जिलहा परिषद व त्या अंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका - २०१७ करिता प्रभार रचना व आरक्षण सोडणीचा सुधारीत कार्यक्रम ​

a जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभागांसाठी FJMS(file journey management system)प्रणाली, विकसित करण्याबाबत प्राप्त कोटेशन मागविण्याबाबत ​

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-क संवर्ग

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-ड संवर्ग

a जिल्हाधिकारी कार्यालय व निवासस्थान इमारत/ परीसर स्वच्छतेच्याकामांसाठीमान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून ई-निविदा पध्दतीने वार्षिक निविदा मागवित आहोत. व्दितीय मुदतवाढ अंतिम दिनांक 21/09/2016​

aजिल्हाधिकारी कार्यालय व निवासस्थान इमारत/ परीसर स्वच्छतेच्याकामांसाठी मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून ई-निविदा पध्दतीने वार्षिक निविदा मागवित आहोत. प्रथम मुदतवाढ अंतिम दिनांक 15/09/2016

aराष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीचे अद्यावत करणेसाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर व यंत्र सामुग्री पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा प्रसिद्ध करणेसाठी ई निविदा प्रथम मुदतवाढ अंतिम दिनांक 16/9/2016 दु. 4.00 पर्यंत

aध्‍व‍नी प्रदुषण नियंत्रण अ‍धिकारी पोलीस उपायुक्‍त, विशेष शाखा, नवी मुंबई यांचे कार्यालय

aध्‍वनिप्रदुषण नियंत्रण अधिकारी, पोलीस अधिक्षक, रायगड यांचे कार्यालय

aध्‍वनिप्रदुषण नियंत्रण अ‍धिकारी, पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग, मुंबई यांचे कार्यालय

aजिल्हाधिकारी कार्यालय व निवासस्थान इमारत/ परीसर स्वच्छतेच्याकामांसाठी​ ​मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून ई-निविदा पध्दतीने वार्षिक निविदा मागवित आहोत.अंतिम दिनांक 06/09/2016

aराष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीचे अदयावत करणेसाठी माहिती नोंदणीकार (Data Entry Operators) व यंत्र सामुग्रीचा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा

aपोलीस पाटील पद भरती प्रक्रिया - २०१६ - उत्तरविवरणी

aजिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभागांसाठी वेब वेस्ड ई – टपाल प्रणाली विकसित कोटेशन मागणी नोटीस दिनांक 25/08/2016 दुपारी 2.00 वाजेपर्यंत​

aपर्यटकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ​साहित्य सामुग्री खरेदी करणे ची ई निविदा प्रसिध्द करणेबाबत.

aगट क संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी

aगट ड संवर्गाची प्रारूप अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी

aगौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय अनुमती देण्याकरिता रायगड जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAAC) व जिल्हास्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिती (DEAC) च्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना.

aमाहे डिसेंबर 2016 ते जानेवारी 2017 या कालावधीत होणाऱ्या नगरपरिषद / नगरपंचायती च्या निवडणूकीसंदर्भात प्रारुप प्रभाग रचना ( परिशिष्ट 6अ व 6ब)

aदिनांक 02/07/2016 रोजी होणाऱ्या नगरपरिषद/ नगरपंचायतीच्या सोडत कार्यक्रमबाबत

aपोलीस पाटील भरती जाहीरनामा १/२०१६

aमहाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

aफेर ई- निविदा सुचना कार्यालयीन कामकाजासाठी स्टेशनरी, इलेकट्रीक साहित्य, तसेच स्वच्छततेच्या कामासाठी लागणारे साहित्य, आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यासाठी पुरवठादार निश्चित करणेकामी दरपत्रक मागविण्याबाबत

aराष्ट्रीय / नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व समुदाय संघटक या पदांचा निकाल

aप्रथम मुदत वाढ संविधानिक लेखापरीक्षक नेमणूक दि ०८/०६/२०१६ ते १४/०६/२०१६ पर्यंत दु. ४ वाजेपर्यंत

aराष्ट्रीय व नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत सहाय्यक प्रकल्प् अधिकारी व समुदाय संघटक या पदाकरीता मुलाखतीस पात्र व अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

aखालापूर औद्यागिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 उपविभागीय अधिकारी कर्जत येथील लिपीक पदाचे नियुक्‍ती आदेश

aमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातीलसन 2015-२०१६ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी साविधानिक लेखापालाची (statutory audit) नेमणूक करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे

aमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बह्यस्थ मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत

aविभागीय पातळीवरील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

aविभागीय पातळीवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी

aमहाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे मे, 2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1368 कि.ली.)

aफेर ई - निविदा व ई - लीलावप्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

aशोध व बचाव साहित्य खरेदीबाबत -ई ‍ निविदा जाहिर सूचनां

aसन 2015-2016 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा मागविणेबाबत (3 री मुदतवाढ)

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे एप्रिल, 2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1368 कि.ली.)

aई- निविदा व ई- लिलाव प्रक्रियेव्‍दारे करावयाच्‍या सावित्री नदी - बाणकोट खाडीमधील संयुक्‍त गटातील रेती/ वाळु लिलाव सूचना

aकार्यालयीन कामकाजासाठी स्टेशनी, इलेकट्रीक साहित्य, तसेच च्छततेच्या कामासाठी लागणारे साहित्य आवश्यकतेनुसार खरेदी करण्यासाठी पुरवठादार निश्चित करणे बाबत. ई- निविदा पहिली मुदतवाढ अंतीम दिनांक 12/4/2016 सांय.5.00

aसन 2015-2016 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा मागविणेबाबत (फेरनिविदा ) अंतिम दिनांक ०७/०४/२०१६

aखालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 साठी कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती आदेश

aई-निविदा प्रक्रियेव्दारे ईटीएस मशनरी खरेदी करण्याबाबद

aडिजीटल बोर्ड खरेदी

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे मार्च,2016 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1392 कि.ली.)

aकोतवाल निवड समिती,रायगड मार्फत दि.30/01/2016 रोजी प्रसिध्द जाहीरातीच्‍या अनुषंगाने कोतवाल पदांकरीता दि.06/03/2016 रोजी झालेल्‍या लेखी परीक्षा व मुलाखतीमध्‍ये प्राप्‍त गुणांची सामाईक यादी

aशासनकडील दि. 02.02.2016 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये दिलेल्‍या निर्देशानुसार रायगड जि‍ल्‍हयात यापुर्वी करण्‍यात आलेल्‍या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या नियुक्‍त्‍या रदद केल्‍याचे आदेश

aजिल्हा निवड समिती मार्फत खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 भूसंपादनसाठी दि.27/01/2015 रोजीच्‍या जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.10/03/2016 रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीअंती सामाईक गुणांची यादी व अंतिम निवड यादी

aजिल्हा निवड समिती रायगड यांचे मार्फत दि.०६/०३/२०१६ रोजीच्या कोतवाल या पदाच्या परीक्षेची उत्तरविवरणी

aखालापूर औद्योगिक विकास क्षेत्र टप्‍पा क्र. 2 अंतर्गत मानधन तत्‍वावर कर्मचारी नियुक्‍तीकरिता दि.‍27.‍01.2016 रोजी प्रसिध्‍द जाहिरातीच्‍या अनुषंगाने पदनिहाय पात्र उमेदवारांची यादी

aखालापूर औद्योगिक विकास क्षेत्र टप्‍पा क्र. 2 अंतर्गत मानधन तत्‍वावर कर्मचारी नियुक्‍तीकरिता दि.‍27.‍01.2016 रोजी प्रसिध्‍द जाहिरातीच्‍या अनुषंगाने पदनिहाय अपात्र उमेदवारांची यादी

aजिल्हा निवड समिती,रायगड यांचेमार्फत गट-क व गट ड संवर्गातील पदभरतीसाठी दि.31/12/2016 पर्यंत ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

aसरळसेवा भरती 2015 अंतर्गत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या आस्‍थापनेवरील लिपीक-टंकलेखक पदाचे नियुक्‍ती आदेश दि.26.02.2016

aरायगड जिल्हयासाठी माहे फेब्रुवारी, २०१६ करिता १००% प्रमाणे केरोसीन कोट्याचे वाटप (एकुण मासिक कोटा १४४० कि.ली.)

aकोतवाल सरळसेवा भरती - सुधारीत अर्जाचा नमुना

aकोतवाल पदभरती जाहीरात - 2016

aसरळसेवा भरती 2016 - डीएमआयसी अंतर्गत खालापूर औ्द्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती

aसाऊंड सिस्टिम ई-निविदा योजनामहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aमहाराष्ट्र शासन

  aरायगड जिल्हा परिषद

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aजिल्हा न्यायालय

  aरायगड पोलीस

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगड

या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी, राष्‍ट्रीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र , रायगड, स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने, संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍ट्रीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र, रायगड, वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .

Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.